STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Varje år blir vi fler och fler stockholmare som ska duscha, gå på toaletten, tvätta och allt annat som ger upphov till avloppsvatten som behöver renas.

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. På så sätt säkrar vi möjligheten att rena vårt avloppsvatten en lång tid framåt i en växande stad.
Satsningen innebär också att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Det här gör vi

Hammarbybacken

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken.

Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg – ett område som i volym är ungefär lika stort som Globen – för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång (där grova partiklar t ex sand, tops, våtservetter, portionssnus och annat som man absolut inte ska spola ner i toaletten, avskiljs från vattnet) samt försedimentering (här avskiljs organiskt material och en del fosfor).

Som boende nära anläggningen eller besökare i området har du kanske känt en illaluktande lukt i området. Lukten kommer från den slamhantering som idag görs utomhus. När vi nu bygger om Sickla anläggningen och Henriksdals reningsverk flyttar vi slamhanteringen till Henriksdal, där hanteringen kan ske inuti berget. Med det naturliga skalskyddet sprids inte den störande lukten till närområdet.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket.

 

 

 

Sprängningar på flera fronter i Hammarbybacken

STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

I Sicklaanläggningen under Hammarbybacken är vi nu i full gång med bergarbetena. Vi spränger på flera fronter vilket kan innebära 4–5 sprängningar per dag. Vi spränger i arbetstunneln som ska leda ner till Bromma pumpstation, i förskärningen vid Hammarbybacken där en ny tunnelmynning skapas, samt i tunneln (som sprängs fram inifrån den befintliga anläggningen) in till den framtida försedimenteringen.

SÅ HÄR MÄRKER DU AV VÅRA ARBETEN

Utbyggnaden av Sicklaanläggningen innebär en del oundvikliga störningar för omgivningen, bland annat buller från transporter och ljud och vibrationer från sprängningar. Hur mycket sprängningarna märks varierar och beror dels på hur nära arbetena man bor, men också på vad som finns runt om i omgivningen och på väder och vind.

När det gäller störningar från transporterna så är det framförallt du som bor på eller nära Hammarby Fabriksväg som påverkas. Det är dels trafiksituationen som uppstår då transporterna passerar förbi mycket nära bostäderna, men också att transporterna genererar en del damm som är störande för de boende. Vi ser tillsammans med entreprenören över vilka åtgärder vi kan vidta för att minska störningarna. Antalet transporter varierar mellan ca 100 – 150 per dygn och de kan förekomma dygnet runt.

SOMMARENS ARBETEN

Fram till semestern kommer sprängningarna att fortsätta på de tre fronterna. Framdriften är ungefär 10 meter per vecka. Vid den nya tunnelmynningen i Hammarbybacken ska vi bygga en betongportal för att senare kunna återfylla och återställa backen. Arbetet med betongportalen startade i början av juni och pågå fram till senhösten. Fram till semestern kommer antalet lastbilar per dygn fortsatt vara mellan 100 –150 per dygn och de kan även fortsättningsvis förekomma dygnet runt.

Vår huvudentreprenör för utbyggnaden av anläggningen, Veidekke, kommer att ha sommarstängt för semester under veckorna 28–31. Men i övrigt pågår verksamheten som vanligt i reningsverket, vilket innebär att andra arbeten kan förekomma på området.

Följ våra arbeten på framdriftskartan.

"Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare,att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner."

Stäng meny
Translate »