En miljösatsning för framtiden

STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Varje år blir vi fler och fler stockholmare som ska duscha, gå på toaletten, tvätta och allt annat som ger upphov till avloppsvatten som behöver renas.

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. På så sätt säkrar vi möjligheten att rena vårt avloppsvatten en lång tid framåt i en växande stad.
Satsningen innebär också att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Det här gör vi

Hammarbybacken

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken.

Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg – ett område som i volym är ungefär lika stort som Globen – för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång (där grova partiklar t ex sand, tops, våtservetter, portionssnus och annat som man absolut inte ska spola ner i toaletten, avskiljs från vattnet) samt försedimentering (här avskiljs organiskt material och en del fosfor).

Som boende nära anläggningen eller besökare i området har du kanske känt en illaluktande lukt i området. Lukten kommer från den slamhantering som idag görs utomhus. När vi nu bygger om Sickla anläggningen och Henriksdals reningsverk flyttar vi slamhanteringen till Henriksdal, där hanteringen kan ske inuti berget. Med det naturliga skalskyddet sprids inte den störande lukten till närområdet.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket.


Pågående arbeten

STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

Vid Hammarbybacken och Sicklaanläggningen är vi nu igång med sprängningsarbeten för den nya anläggningen.
Framförallt är det de som bor närmast Hammarbybacken och anläggningen som märker av våra arbeten. Här berättar vi om de arbeten som pågår just nu.

Sprängning ovanjord i backen

I Hammarbybacken spränger vi ovanjord för att skapa en ny tunnelmynning och för att förbereda för sprängningarna inne i berget. Första sprängningen gjordes den 10 september. Se Fortfarande återstår ett mindre antal sprängningar ovanjord innan vi kan börja spränga oss in i berget för fortsatta sprängningar för att göra plats för den utbyggda anläggningen.

 

När vi har tagit oss in ca 25 meter kommer vi att påbörja betongarbeten för  en bottenplatta och för den portal som ska byggas vid tunnelmynningen.

I samband med dessa arbetena kommer vi också att borra och sätta bult. Vi kommer även att vajersåga ovanjord under ca 3-7 dagar med start efter julhelgerna.

Sprängningar vid befintlig tunnelmynning

Under hösten påbörjades också sprängningarna inne i berget vi den befintliga tunnel till höger om den blå byggnaden. I nuläget har vi tagit oss in ca 80 meter i berget.

Sprängningar inne i befintlig anläggning

Nu påbörjas även sprängningar inne i den befintliga anläggningen. Med det är vi igång och spränger på tre fronter.

"Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare,
att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner."

Stäng meny
Translate »