En miljösatsning för FRAMTIDEN...

Hammarby sjöstad

En miljösatsning för framtiden

STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Varje år blir vi fler och fler stockholmare som ska duscha, gå på toaletten, tvätta och allt annat som ger upphov till avloppsvatten som behöver renas.

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. På så sätt säkrar vi möjligheten att rena vårt avloppsvatten en lång tid framåt i en växande stad.
Satsningen innebär också att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Det här gör vi i Hammarbybacken

Hammarby Sjöstad

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken.

Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg – ett område som i volym är ungefär lika stort som Globen – för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång (där grova partiklar t ex sand, tops, våtservetter, portionssnus och annat som man absolut inte ska spola ner i toaletten, avskiljs från vattnet) samt försedimentering (här avskiljs organiskt material och en del fosfor).

Som boende nära anläggningen eller besökare i området har du kanske känt en illaluktande lukt i området. Lukten kommer från den slamhantering som idag görs utomhus. När vi nu bygger om Sickla anläggningen och Henriksdals reningsverk flyttar vi slamhanteringen till Henriksdal, där hanteringen kan ske inuti berget. Med det naturliga skalskyddet sprids inte den störande lukten till närområdet.

Arbetet kommer att pågå under sex år samtidigt som verksamheten pågår som vanligt i reningsverket.

Sickla anläggning,

Pågående arbeten just nu

De förberedande arbetena i Sickla går nu in i en mer intensiv fas. Det innebär att arbetena blir fler och i vissa fall också låter mer. Framför allt är det de som bor närmast backen och anläggningen som påverkas. Här berättar vi om de förberedande arbetena som pågår just nu.

Breddning av befintlig tunnel

Arbetet med att bredda den befintliga tunneln fortsätter. Nu med sprängningar som är av mindre karaktär. Sprängningarna kan höras av boende i närområdet. Sprängljudet är snabbt övergående och hörs som en knall. Påverkan för boende: Sprängningarna kan höras av boende i närområdet. Sprängljudet är snabbt övergående och hörs som en knall. Var: Befintlig tunnel till höger om den blå byggnaden. Våra arbetstider är vardagar mellan kl. 07.00-22.00, måndag till torsdag och kl 07.00 - 19.00 fredag.

Pågående arbeten inne i anläggningen

Inne i anläggningen pågår arbetet med att sätta upp väggar för att avskilja arbetsområdet från övriga delar av reningsverket. Vi drar även in el inför kommande tunneldrivning.

Schaktning i Hammarbybacken

När: Start under vecka 3 för att pågå i ca 3 veckor Var: I Hammarbybacken vid Hemsedalsbackens nedre del, dvs den branta västra nedfarten.
Vi schaktar bort fyllnadsmassor inför kommande sprängningsarbeten. Transporter av bergmassorna kommer att ske dagtid. Påverkan för boende: Arbetet bedöms ha liten påverkan på boende Våra arbetstider är vardagar mellan kl. 07.00-22.00.

"Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare,
att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner."

Stäng meny
Translate »