Megaborren ”Elektra” ska borra en 13,4 km lång tunnel under Stockholm


En 240 meter lång och 1000 ton tung tunnelborrmaskin påbörjar snart arbetet med att borra en tunnel från Danderyd till Hammarby Sjöstad. Färden går 50-100 meter under gator och vatten, med en hastigt av 100 meter per vecka i genomsnitt. Tunneln ska varken användas för bilar eller tåg, utan för att säkra Stockholmregionens elförsörjning.

Svenska kraftnät, som ansvarar för Sveriges stamnät för el, utvecklar och förstärker Stockholmregionens elnät för att möta framtidens behov av el och trygga elleveranser samt nya anslutningar, bland annat av förnybar energi.

– Stockholm växer snabbt och ökar med 40 000 invånare varje år. Det byggs många nya bostadsområden och kollektivtrafiken växer. Det tillkommer också nya typer av elförbrukare som exempelvis större serverhallar. Elbehovet ökar och förändras. Dessutom är delar av nätet i behov av upprustning, säger Lotta Medelius-Bredhe, GD Svenska kraftnät.

I det här projektet har Svenska kraftnät valt att använda borrteknik i stället för traditionell sprängning. Metoden är ovanlig i Sverige. Men tekniken är väl beprövad i ett stort antal tunnelprojekt världen över.

– Det finns flera skäl till att vi borrar och inte spränger. Den främsta orsaken är att minska den negativa påverkan på omgivningen. Den är miljömässigt skonsammare. Vi behöver inte heller anlägga arbetstunnlar, vilket skulle medföra ytterligare påfrestningar på närmiljön och innebära fördyrningar, säger Per Eckemark, chef för Svenska kraftnäts nätdivision.

Under en namngivningsceremoni i Anneberg i norra Stockholm gavs borren namnet Elektra under tisdagen.  

Fakta om projektet

Den nya förbindelsen är en del av program Stockholms Ström – ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät – för att förstärka Stockholmsregionens elnät. Hela moderniseringen och utbyggnaden av det regionala elnätet omfattar över 50 projekt. Projekten innehåller nya markkablar, luftledningar, tunnelförlagda kablar och stationer.

Borrstart är första februari i år och borrningen pågår i cirka fyra år, därefter ska 400 kV kablar installeras. 2027 väntas det vara klart. Tunnelborrmaskinen väger 1000 ton och är 240 meter lång. Tunneln den borrar är fem meter i diameter.

Till tunneln ska byggas sex ventilationsschakt. Tunneln går som djupast 100 meter under marken.

Budgeten för hela projektet – tunnel och kablar – uppgår till cirka 3 000 miljoner kronor.


Andra läste också