Stockholm Vatten och Avfall genomför nu två stora infrastrukturprojekt i och nära Hammarby Sjöstad för att säkerställa en hållbar avloppsrening och minska risken för översvämningar och bräddningar till Mälaren och Saltsjön/Östersjön.

Projektet Stockholms framtida avloppsrening I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet. Med effektiv membranteknik minskar vi utsläppen av kväve och fosfor och renar bort till exempel mikroplaster innan vattnet släpps ut i Östersjön. Sicklaanläggningen byggs ut, Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Den nya avloppstunneln bidrar till att minska risken för översvämningar i området i och med att den kan ta upp stora vattenmängder vid häftiga regn. Den minskar även behovet av bräddningar i Mälaren genom att flera utsläppspunkter byggs bort. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Det här gör vi i Sicklaanläggningen i Hammarbybacken

Sicklaanläggningen flygbild-2 210629


Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget i Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen byggs till för att kunna ta emot mer avloppsvatten. Här ska avloppsvattnet från Söderort och Västerort genomgå de första reningstegen, grovrening och sandfång samt försedimentering innan avloppsvattnet leds vidare till Henriksdals reningsverk för att där renas med den nya effektivare membrantekniken.

Slamhantering
Som boende nära anläggningen eller besökare i området har du kanske känt en illaluktande lukt i området. Lukten kommer från den slamhantering som idag görs utomhus. När vi nu bygger om Sicklaanläggningen och Henriksdals reningsverk flyttar vi slamhanteringen till Henriksdal, där hanteringen kan ske inuti berget. Med det naturliga skalskyddet sprids inte den störande lukten till närområdet

Så här långt har vi kommit
Avloppstunneln
Sprängningarna för den kilometer av avloppstunneln som sprängts ut under Hammarbyhöjden från Sicklaanläggningen är klara. Men det återstår fortsatt en del förberedande arbeten inför gjutningen av en v-formad botten där avloppsvattnet sedan ska rinna med självfall.

Avloppstunneln sprängs även fram från Gullmarsplan och de båda tunnelfronterna ska så småningom mötas vid Strahlenbergsgatan. Detta beräknas ske under våren 2024.

Så långt har vi kommit inne i anläggningen
Stora bergutrymmen är nu utsprängda i berget för en anläggning som när den är klar kommer att bli ca 4 gånger större än den anläggning som finns idag. Vi har sprängt ut stora delar av utrymmet, men ännu återstår en del sprängningsarbeten. Det är ett komplicerat sprängningsarbete som kvarstår och vi beräknar att sprängningsarbetet under Hammarbybacken ska vara helt klart sommaren/hösten 2023. Samtidigt har bygg- och betongarbeten påbörjats inne i anläggningen. När betongarbetena är klara tar installationer av den utrustning som behövs i anläggningen vid.

Projektet Nya Östbergatunneln
En ny dagvattentunnel byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Tunneln ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen och blir en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

Flygbild Hammarby sjöstad_low

Den nya dagvattentunneln blir en förlängning av den befintliga dagvattentunneln från Östberga. Totalt blir den 2,1 km lång och byggs mer än 30 meter under Mälarens nivå. Den tunnel som idag tar hand om dagvattnet från Söderort är sammankopplad med utloppsledningarna från Henriksdals reningsverk, vilket medför flera problem. Ett exempel är att det blir så trångt i ledningarna vid kraftiga regn att avloppsvatten ibland måste bräddas och släppas ut orenat i Saltsjön. Genom att separera dagvattnet från avloppsvattnet minskas belastningen på Henriksdals reningsverk och vi kan undvika utsläpp av orenat avloppsvatten i Saltsjön vid häftiga regn.

Så här långt har vi kommit
I Finnboda har arbetet pågått sedan sommaren 2022. Arbetstunnel är klar och vi spränger sedan hösten 2022 fram huvudtunneln. I Hammarbyskogen spränger vi nu fram arbetstunneln som ska ta oss ner till den nivå där dagvattentunneln ska sprängas fram. Följ arbetet på framdriftskartan: Läs mer på svoa.se/nyaostbergatunneln

Så här kan du märka av våra arbeten
Våra arbeten innebär en del oundvikliga störningar för omgivningen, bland annat buller från transporter och ljud och vibrationer från sprängningar. Hur mycket sprängningarna märks varierar och beror dels på hur nära arbetena man bor, men också på vad som finns runt om i omgivningen och på väder och vind. Bor man nära kan man även påverkas av stomljud när vi borrar inför sprängningarna.

När det gäller störningar från transporterna så är det framförallt du som bor nära våra transportvägar som påverkas. Det är dels trafiksituationen som uppstår då transporterna passerar förbi mycket nära bostäderna, men också att transporterna genererar en del damm som kan vara störande för boende.

Arbetstider
Våra arbetstider är generellt vardagar 07.00 – 22.00. Arbeten kan dock förekomma även på andra tider, men vi måste alltid förhålla oss till Naturvårdsverkets riktlinjer gällande buller från byggarbetsplatser. För att ha koll på att vi håller oss inom gällande riktlinjer har vi satt upp mätare på strategiska platser.