Det här gör vi i Hammarbybacken
Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken.

Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med ytterligare ett helt nytt reningsverk. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg – ett område som i volym är ungefär lika stort som Globen – för en ny anläggning som ska rymma grovrening och sandfång (där grova partiklar t ex sand, tops, våtservetter, portionssnus och annat som man absolut inte ska spola ner i toaletten, avskiljs från vattnet) samt försedimentering (här avskiljs organiskt material och en del fosfor).

Som boende nära anläggningen eller besökare i området har du kanske känt en illaluktande lukt i området. Lukten kommer från den slamhantering som idag görs utomhus. När vi nu bygger om Sickla anläggningen och Henriksdals reningsverk flyttar vi slamhanteringen till Henriksdal, där hanteringen kan ske inuti berget. Med det naturliga skalskyddet sprids inte den störande lukten till närområdet.

I Sicklaanläggningen under Hammarbybacken är vi nu i full gång med bergarbetena. Vi spränger på flera fronter vilket kan innebära 4–5 sprängningar per dag. Vi spränger i arbetstunneln som ska leda ner till Bromma pumpstation, i förskärningen vid Hammarbybacken där en ny tunnelmynning skapas, samt i tunneln (som sprängs fram inifrån den befintliga anläggningen) in till den framtida försedimenteringen.

SÅ HÄR MÄRKER DU AV VÅRA ARBETEN
Utbyggnaden av Sicklaanläggningen innebär en del oundvikliga störningar för omgivningen, bland annat buller från transporter och ljud och vibrationer från sprängningar. Hur mycket sprängningarna märks varierar och beror dels på hur nära arbetena man bor, men också på vad som finns runt om i omgivningen och på väder och vind. När det gäller störningar från transporterna så är det framförallt du som bor på eller nära Hammarby Fabriksväg som påverkas. Det är dels trafiksituationen som uppstår då transporterna passerar förbi mycket nära bostäderna, men också att transporterna genererar en del damm som är störande för de boende.

Vi ser tillsammans med entreprenören över vilka åtgärder vi kan vidta för att minska störningarna. Antalet transporter ökar nu successivt och som mest kommer detta vara cirka 260 transporter per dygn. Transporterna kan förekomma dygnet om.

Nu har vi även påbörjat betongarbeten. dels för den betongportal och tunnel som ska byggas i backen, dels för de nya byggnaderna som ska uppföras inne på området. Bilden nedan är en illustration över hur det kommer att se ut på området när allt är klart.

Arbetstider
Våra arbetstider är generellt vardagar 07.00 – 22.00. Arbeten kan dock förekomma även på andra tider, men vi måste alltid förhålla oss till Naturvårdsverkets riktlinjer gällande buller från byggplatser. För att ha koll på att vi håller oss inom gällande riktlinjer har vi satt upp mätare på strategiska platser.

Stockholms framtida avloppsrening

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. För att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna. Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sicklaanläggningen.

Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Stockholms Framtida Avloppsrening