Byggstart för nya Östbergatunneln i Hammarbyskogen


Nu påbörjas arbetet med att bygga den nya dagvattentunneln i Hammarbyskogen. Tunneln byggs från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken i Hammarby Sjöstad till Saltsjön vid Finnboda.

För att bygga tunneln behövs två arbetstunnlar. En i Hammarbyskogen och en i Finnboda. Arbetet med att bygga tunneln har pågått sedan i maj i Finnboda. Nu är alla tillstånd klara för byggstart i Hammarbyskogen och arbetet kan därmed påbörjas där.

Projektet har efter inkomna synpunkter och förnyad dialog med trafikkontoret och exploateringskontoret justerat både byggväg och etableringsyta för att minska intrånget i skogen. Dessa justeringar innebär att vi minskar antalet träd som behöver tas ned från 130 till 41. Som en konsekvens av detta kan vi inte anlägga den tillfälliga gång- och cykelvägen från Hammarbyvägen till Kalmgatan enligt vad som tidigare har kommunicerats. Cykel- och gångtrafiken kommer att ledas om på andra vägar.

LÄS OCKSÅ: Stockholms framtida avloppsrening

Nya Östbergatunneln är en del av Stockholms klimatanpassning och behövs för att leda regn- och smältvatten ut i Saltsjön utan att belasta Henriksdals reningsverk. Tunneln som ska bli 2,1 km lång, byggs mellan Hammarbybacken och Finnboda, under Hammarby Sjöstad och Henriksdalsberget.

Därför behövs en ny dagvattentunnel

  • Med den nya dagvattentunneln avlastas Henriksdals reningsverk från påverkan av dagvatten från stora delar av söderort. Det medför att driften av reningsverket underlättas och att risken för bräddningar av orenat avloppsvatten till Saltsjön minskar.
  • Den befintliga dagvattentunneln är i dagsläget hårt belastad av höga dagvattenflöden. Ökade dagvattenflöden i framtiden kommer att leda till ytterligare bräddningar. Tunneln medför att kapaciteten vid stora regn ökar avsevärt vilket leder till att översvämningssituationen i söderort förbättras i och med att vattnet i framtiden kan ledas bort från drabbade områden.

Andra läste också