Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden kopplas samman och nytt 16-våningshotell planeras


Förslag till detaljplan för cirka 4 000-5 000 nya arbetsplatser, 400-500 nya bostäder (Planen innehåller cirka 500 bostäder varav cirka 150 föreslås bli som hyresrätt och cirka 350 bostadsrätter). Ett nytt hotell på 16 våningar, nytt torg och en förskola sammankopplas med en bro mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden.

Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden
Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör cirka 4 000-5 000 arbetsplatser, cirka 400-500 bostäder i bostads- och hyresrätt, ett hotell planeras och bli 16 våningar högt och ska få cirka 200 rum, en förskola med sex avdelningar, nya torg/platsbildningar och en lekplats.

Hammarbyvägen föreslås sänkas och läggas samman med den lägre liggande Hammarby fabriksväg till ett urbant stråk. Längs södra sidan föreslås ny bebyggelse. Längs norra sidan föreslås i delar rivning och nybyggnad, i andra delar om- och tillbyggnad. Ett centralt placerat torg med goda solförhållanden föreslås också på norra sidan.

För att åstadkomma en trygg och tillgänglig koppling föreslås en ny bro som överdäckar den trafikerade Hammarbyvägen. Från brons södra sida föreslås en ny gata med nya, föreslagna bostäder leda österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Den nya gatan avslutas med en vändplan och utsiktsplats varifrån befintliga gång- och cykelvägar leder vidare mot Hammarbyhöjden och Nackareservatet. Vid Hammarbytornet, där flera gång- och cykelvägar möts, föreslås ett nytt torg med lekplats nära skogen.

Kalmgatan föreslås förlängas åt sydöst för att möjliggöra nya bostäder och en förskola med sex avdelningar.

Vattenrummet runt Hammarby sjö sedd från Norra Hammarbyhamnen med den föreslagna bebyggelsen. Ny bebyggelse visas i förenklad form som vita volymer. (bild Stockholms stad)

Planen innehåller cirka 500 bostäder varav cirka 150 föreslås bli som hyresrätt och cirka 350 bostadsrätter. I planen eftersträvas flera större lägenheter, vilket Hammarbyhöjden har brist på. Men detta regleras inte med planbestämmelser.

Hammarbyvägen utvecklas till urbant stråk

Hammarbyvägen föreslås sänkas och läggas samman med Hammarby fabriksväg. Vägen utvecklas till en stadsgata med planteringar och gång- och cykelstråk. Den planerade bebyggelsen på båda sidor av gatan får verksamhetslokaler och entréer mot gatan.

Vy från öst längs den nya gatan och vy från torget norr om
Hammarbyvägen. (Bild: Tham&Videgård)

Längs Hammarbyvägen planeras huvudsakligen nya kontorsbyggnader. Längs den södra sidan föreslås fem nya kvarter, fyra med kontor och ett med bostäder. Byggnaderna planeras att bli mellan fem och sju våningar höga med inslag av högre, upp till elva våningar. Längs den norra sidan av Hammarbyvägen föreslås i delar rivning och nybyggnad, i andra delar om- och tillbyggnad. Här planeras kvarter med kontor och ett hotell. Kontorsbyggnaderna planeras bli sju till åtta våningar och hotellet sexton våningar. Norr om Hammarbyvägen föreslås också ett nytt, centralt placerat torg med goda sol förhållanden.

Ny bro och gata från Hammarby sjöstad

Kvarter D saxad fasad mot norr och Virkesvägen. (Bild: AIX)

I Virkesvägens förlängning föreslås en ny bro som överdäckar Hammarbyvägen (Se förslag längre ned i texten). Från bron föreslås en ny gata kantad av bostäder leda vidare österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Vid Hammarbytornet, där flera gång- och cykelvägar möts, föreslås ett nytt torg med lekplats nära skogen. Den nya gatan föreslås avslutas i öster med en vändplan varifrån Hammarbyhöjden och naturen i Nackareservatet kan nås via befintliga grusvägar och stigar utanför planområdet. En förlängning av Kalmgatan i Hammarbyhöjden åt sydöst föreslås också för att möjliggöra nya bostäder och en förskola.

Bostäder och förskola på höjden

Vid den nya gatan längs Hammarbyskogens norrsluttning föreslås två lamellhus i sex till sju våningar samt fyra punkthus i tio våningar. Vid Kalmgatans förlängning föreslås fyra punkthus i sex till sju våningar. De två byggnaderna i söder föreslås kopplas ihop med en lågdel som innehåller en förskola. Förskolegården anläggs i anslutning till naturmarken i söder.

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden 24 oktober, 2019 och detaljplanearbete startade. 
  • Samråd pågår mellan 8 mars och 25 april.
  • Samrådsmöte hålls i Sjöstadsskolan den 5 april klockan 17.00-19.00.
  • Granskning planeras kvartal 2, 2023.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden planeras kvartal 3, 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige planeras kvartal 4, 2023

Byggaktörer

NCC, Humlegården, JM, Sveafastigheter, Familjebostäder och SSM.

Bakgrund

I översiktsplanen, antagen 2018 finns ett utpekat strategiskt samband mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden som löper genom planområdet. Sambandet har identifierats som en strategiskt viktig koppling för att uppnå målet om en sammanhängande stad. Hammarbyvägen är utpekad att utvecklas till ett urbant stråk. Planen ingår också i Program Hammarbyhöjden och Björkhagen som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016. I programmet föreslogs en utbredd bebyggelse och en ny gata mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad.

Vy österut längs Hammarbyvägen med föreslagen bebyggelse i kvarter A1. (Bild: Sweco Architects)

Längs Hammarbyvägen
Bebyggelsen längs den södra sidan av Hammarbyvägen hamnar i ett läge med kraftig souterräng som blir brantare österut. Den generella höjdbegränsningen föreslås vara sex till sju våningar plus en eller flera indragna våningar, fler i östra delen av delområdet. Den föreslagna bebyggelsen relaterar i huvudsak till skogens höjd längs branten i söder.

Vy österut längs Hammarbyvägen med föreslagen bebyggelse i kvarter C1. (Bild: AIX)

Längst i väster föreslås bebyggelse i nio till elva våningar där den samspelar med höjden på den befintliga bebyggelsen norr om Hammarbyvägen. En högre byggnad med elva våningar föreslås markera den planerade bron och den nya gatan uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning.

Längs den norra sidan av Hammarbyvägen föreslås höjden på ny bebyggelse relatera till den befintliga. Den maximala höjden föreslås vara sju till åtta våningar med nedtrappning mot Hammarbyvägen och Virkesvägen.

Vy norrut över torget med föreslagen bebyggelse i kvarter C2 i förgrunden och kvarter C3 i bildens mitt. (Bild: AIX)

I anslutning till det nya torget anpassas föreslagna byggnader, genom att vara lägre, för att ge torget goda solljusförhållanden. Torget och den planerade bron föreslås markeras med en högre byggnad i sexton våningar som syns på håll.

Bostäder vid den nya gatan och Kalmgatan
De föreslagna lamellhusen och punkthusen längs den nya gatan hamnar i ett läge med kraftigt souterräng i mötet med skogen i söder. Lamellhusen föreslås möta gatan med sex våningar samt en sjunde indragen våning.

Punkthusen föreslås vara tio våningar. Punkthusen längs Kalmgatans förlängning föreslås vara sex respektive sju våningar sedda från gatan.

Hur påverkas utsikten från Kalmgatan och höjden?

Branten norr om Kalmgatan är till stor del bevuxen med barrskog som idag skymmer vyn norrut från Kalmgatan. Den nya bebyggelsen längs Hammarbyvägen föreslås i huvudsak förhålla sig till skogens höjd. Påverkan på utsikten från Kalmgatan bedöms därför bli godtagbar.

De nya allmänna platserna (röda punkter i bilden ovan) bildar, tillsammans med de befintliga (blå punkter), ett stråk från Hammarby sjöstad upp till den nya gatan.

På den nya brons södra sida föreslås nya allmänna platser, dels vid brofästet, dels vid Hammarbytornet där flera gång- och cykelkopplingar möts. Härifrån leder bland andra en ny gångväg västerut längs naturmarken i slänten söder om Hammarbyvägen. Den nya gatan avslutas i öster med en vändplan som också inkluderar en utsiktsplats.

En trappgränd från Hammarbyvägen upp mot Strahlenbergsgatan i Hammarbyhöjden föreslås för att skapa fler kopplingar i nord-sydlig riktning.

Torg vid Hammarbyvägen

Vy från torget norr om föreslagen bebyggelse i kvarter B2. (Bild: Wingårdhs)

Norr om Hammarbyvägen föreslås ett nytt torg. Torget omges av den planerade bebyggelsen och den föreslagna bron. En trappa med sittmöjligheter i bra solläge föreslås mellan torget och den nya bron. Mot Hammarbyvägen föreslås planteringsytor med träd och sittplatser.

Det större föreslagna torget sett västra kortsidan av torget. Bredvid trappan föreslås en paviljongbyggnad mot bron i två våningar (Bild AIX arkitekter).

En mindre, terrasserad torgyta föreslås mot Virkesvägen i norr. I passagen mellan det stora och det lilla torget föreslås planteringsytor med träd.

Triangelplatsen
Öster om södra brofästet föreslås en triangelformad, terrasserad plats. Platsen kan nyttjas som allmän vistelseyta men även för uteservering intilliggande byggnad.

Platsen för tornet
Vid foten av Hammarbytornet föreslås en ny platsbildning. Platsen blir en punkt där många stråk möts: det befintliga huvudcykelstråket uppifrån Hammarbyhöjden, den nya gångkopplingen västerut genom naturmarken och den nya gatan österut.

Huvudcykelstråket från Hammarbyhöjden leds om söder om Hammarbytornet för att undvika cykeltrafik över den nya platsen. 

Platsen för tornet föreslås utformas med ytor för vistelse, men också med ett stort inslag av grönska. Grönskan fyller en viktig funktion för att i största mån behålla det ekologiska spridningssambandet mellan Årstaskogens naturreservat och Nackareservatet.

På platsen, mot Hammarbyskogen, föreslås en lek- och aktivitetsplats för lite äldre barn. Leken integreras med platsens utformning, till exempel kan stödmurar användas för klättring och annan lek.

Den nya lekplatsen avser samspela med naturmarken som är en viktig tillgång för barn och ungdomar. Ny belysning på tornet, träd och bergväggar bidrar till trygghet och blickfång. Byggnaden öster om tornet föreslås få en lokal i bottenvåningen som kan innehålla exempelvis café med uteservering. 

Öster om södra brofästet föreslås en triangelformad, terrasserad plats. Platsen kan nyttjas som allmän vistelseyta men även för uteservering för byggnaden i öster.

Solberget
I planområdets östra del ligger de två topparna Solberget och Lejonberget. Solberget är en populär vistelse- och utsiktsplats. Ett släpp föreslås i kvarterstrukturen för att minimera påverkan på, och bevara utblickar från, Solberget som även efter ett genomförande av planförslaget kommer att utgöra en avskild vistelse och utsiktsplats. 

Utsiktsplatsen
I slutet av den nya gatan föreslås en utsiktsplats med utblickar mot Hammarby Sjöstad och Stockholms innerstad. Platsen utformas som en breddning av gaturummet med en utskjutande del ovan naturmarken.

Hur planeras det för gång- och cykeltrafik?

Längs med samtliga nya gator, utom Kalmgatans förlängning, föreslås dubbelriktade gång- och cykelbanor. Den befintliga, grusade vägen som leder mot Hammarbyhöjden från den östra änden av den nya gatan, och som utgör del av kopplingen mellan stadsdelarna, föreslås uppgraderas.

Cykelbanan längs Hammarbyvägen utgör ett huvudcykelstråk och är en del av de regionala cykelstråken. Huvudcykelstråk från Hammarbyhöjden ansluter till stråket längs Hammarbyvägen via den nya bron och runt de nya kvarteren som omger det föreslagna torget.

Den befintliga, delvis mycket branta gång- och cykelbanan mot Hammarbyhöjden leds i planförslaget förbi Hammarbytornet via en kurva med liten svängradie och begränsad sikt. Sträckningen kan behöva studeras vidare i nästa skede.

I den västra delen av området föreslås den befintliga gångvägen genom naturmarken längs slänten upp mot Hammarbyhöjden uppgraderas och förlängas så att den når den nya platsen för tornet.

Vilka nya typer av verksamheter och service planeras?

Planen ger utrymme för totalt cirka 115000 kvm ljus BTA kontor, handel och hotell. Detaljplanen styr inte vilken typ av lokaler som byggs eller hur lokalerna används. Det är istället upp till fastighetsägaren att avgöra i ett senare skede.

Kommersiella ytor planeras främst i bottenvåningarna längs Hammarbyvägen, Heliosgatan och vid det föreslagna torget norr om Hammarbyvägen. Även under föreslagen bro över Hammarbyvägen föreslås lokaler.

Inslag av lokaler i bottenvåningar möjliggörs även mot de nya allmänna platserna strax söder om den föreslagna bron samt vid Hammarbytornet.

Hur blir den nya förskolan?

En ny förskola med sex avdelningar planeras i bottenvåningen i de föreslagna bostadshusen vid Kalmgatans förlängning. Förskolan får cirka 2000 kvadratmeter gårdsyta mot söder. Gården har direkt kontakt med naturmarken i Hammarbyskogen, nära till offentliga lekytor och nås via gång- och cykelstråk. 

Förskolegården ska fortsätta vara del av, och möjliggöra det ekologiska spridningssambandet och i detta syfte sparas skyddsvärda träd.

Flygvy från nordost över föreslagen bebyggelse i kvarter E. (Bild: Tham&Videgård)

Hur blir Hammarbyvägen?

Hammarbyvägen och Hammarby Fabriksväg är idag utformade som en upphöjd motorled och en lastgata. I planförslaget slås de ihop till en stadsgata i nivå med Hammarby sjöstad.

Den nya stadsgatan ska rymma stora trafikflöden men samtidigt vara en väl gestaltad miljö för gående och cyklister. Övergångsställen föreslås i anslutning till Hammarbyvägens korsningar med andra gator samt vid den nya gränden med trappor upp mot Strahlenbergsgatan i Hammarbyhöjden.

Den nya, sammanslagna Hammarbyvägen, blir totalt cirka 28 meter bred. Den föreslås få dubbla körfält i vardera riktning samt en dubbelriktad cykelbana längs norra sidan. Gångbanor föreslås på såväl norra som södra sidan.

Längs hela gatans sträckning planteras träd i växtbäddar. Uppehåll i raden av träd görs för ytor för angöring och infarter. Träden har stor betydelse för upplevelsen av gaturummet för skuggningen, samtidigt som de förbättrar luftkvaliteten.

Transporterna av farligt gods längs Hammarbyvägen ställer särskilda krav på gatans utformning. I vägbanans kant föreslås därför murar och pollare som skydd mot avåkning.

Hur blir den nya bron?

I Virkesvägens förlängning föreslås en ny bro som överdäckar Hammarbyvägen. Den nya bron blir cirka 20 meter bred och 28 meter lång. Det är viktigt att miljön under bron upplevs som trygg och attraktiv. Därför föreslås lokaler för verksamheter längs bägge sidorna under bron mot Hammarbyvägen.

Bron kommer att utgöra ett viktigt inslag i gaturummet och stor omsorg behöver därför ägnas utformningen. Slutligt gestaltningsförslag för bron tas fram i det fortsatta planarbetet.

Förslag 1: Bron föreslås få en välvd undersida klädd med kakel/klinker
i gröna kulörer med inspiration från naturen i söder. (Bild: AIX))
Förslag 2: En avlång öppning i bron som kan släppa ned dagsljus
föreslås (Bild: Wingårdhs)
Förslag 3: bron föreslås få en trappad undersida och trappade fasader
mot vägen (Bild: Tham och Videgård)

Hur blir den nya gatan?

Från bron föreslås en ny gata kantad av bostäder leda vidare österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Gatan föreslås få gångbanor i båda riktningar samt en dubbelriktad cykelbana längs den södra sidan. Gatans bredd i förslaget är 18 meter.

På gatans norra sida sker angöring längs kantsten. Längs den södra sidan utformas gatan med en zon av växtbäddar för dagvattenhantering med träd, buskar och stenar för naturnära karaktär. Ingen gatuparkering utöver angöring längs gatan planeras. I planteringszonen iordningsställs platser för vistelse i gaturummet.

Den östra delen av gatan kommer ligga högt och bäras av en stödmur, i delar 5-6 meter hög, längs den norra sidan. Stödmuren kommer att bli mycket synlig, exempelvis från Lugnets allé, och behöver utformas med hög kvalitet. I gatans högsta punkt längst åt öster planeras en vändplan i kombination med en utsiktsplats.

Parkering
Parkering för tillkommande kontor, andra verksamheter och bostäder föreslås ske i garage. Längs Hammarbyvägen inryms
garage i souterrängläge bakom lokaler mot gatan. Längs med den nya gatan mot öster placeras garage i souterrängläge bakom
bostadskomplement och i garage under gård. I kvarteret vid det nya torget norr om Hammarbyvägen sker parkering i garage som delvis också ligger under torget.

Du kan se planförslaget under samrådstiden 8 mars–25 april 2022 i:

  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Andra läste också