Kamerabevakning genom UAS i Hammarby Sjöstad


Polisen i region Stockholm har fattat beslut att kamerabevaka Hammarby Sjöstad genom UAS. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten där det den senaste tiden har varit flera grova våldsbrott i nätverksmiljö.

Beslutet som innebär att Hammarby Sjöstad kan komma att kamerabevakas med UAS vid behov gäller till och med 31 maj och de platser som framgår av bild. Polismyndigheten har bedömt att Hammarby Sjöstad som nu kan komma att kamerabevakas med UAS utgör sådan plats som är brottsutsatta eller där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller egendom. Bedömningen har gjorts utifrån bland annat de händelser med skjutningar, sprängningar eller andra grova brott som har skett i närtid i Hammarby Sjöstad.

– Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i dessa områden. Genom att kamerabevaka från luften kommer vi kunna övervaka platser på ett mer dynamiskt sätt utifrån underrättelser och analyser av brottsligheten. Vi kommer dessutom kunna lokalisera och identifiera gärningspersoner som begår brott och även bidra till förundersökningar i syfte att nå ökad lagföring, säger Hanna Paradis, kommenderingschef för den särskilda händelse som hanterar den senaste tidens grova våldsbrott.

Noggrann behovsprövning utifrån lokal lägesbild

Polismyndigheten har vid bedömningen säkerställt att åtgärder vidtas i syfte att i så hög utsträckning som möjligt främja skyddet för enskildas personliga integritet. Detta genom att kamerabevakning med UAS kommer att pågå endast tidvis, under begränsad tid och efter en noggrann behovsprövning utifrån lokal lägesbild. De personer som blir föremål för bevakningen kommer att bli det kortvarigt och i begränsad omfattning, såvida de inte är intressanta utifrån ändamålet med bevakningen.

Kamerabevakning med UAS kommer också att ske i huvudsak från hög höjd för att få överblick över ett område. Detta innebär att de flesta personer som träffas av bevakningen generellt inte kommer att gå att identifiera, vilket minskar intrånget i den personliga integriteten avsevärt. UAS-operatörer kommer heller inte att kamerabevaka in i bostäder eller på andra integritetskänsliga platser.

Sammantaget har Polismyndigheten, mot den ovan angivna bakgrunden, bedömt att intresset av att kamerabevaka de aktuella områdena med UAS väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Om kamerabevakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.

Andra läste också